Tirsdag den 19. maj 2015 afholdtes den årlige generalforsamling i Randers Badminton Klub.


Referat:

1.   Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

      Der var fremmødt 5 medlemmer med stemmeret

2.   Valg af dirigent

      Kim Christiansen vælges som dirigent

3.   Bestyrelsen aflægger beretning

      Der henvises til den skriftlige beretning.

      Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.


4.   a. Regnskab for sæsonen 2014/15 til godkendelse

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, som dækker 1½ sæson.

      Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

      
b. Budget for sæsonen 2015/2016

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2015/2016.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

      Ingen indkomne forslag.


6.   Valg til bestyrelsen

      Valg af formand:

Johnny F. Nielsen ønskede ikke genvalg.

Peter Nørgaard Jensen blev valgt som ny formand for 2 år

      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Christensen ønskede ikke genvalg

Kim Christiansen blev valgt for 2 år.

      Klubbens sekretær Liselotte S. Pedersen ønskede at stoppe i ”utide”.

                      Der var ingen kandidater, så denne position er vakant indtil videre.


        Bestyrelsen består herefter af:

           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen

           Næstformand:         Jesper Sørensen

           Kasserer:                Ejnar Jessen

           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen

           VETU-formand:       Kim Christiansen

 

   7.     Valg af revisor 

        NR Revision vælges som klubbens revisor

 

8.     Eventuelt

        Ikke noget under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Kim Christiansen takkede for god ro og orden