Generalforsamling i Randers Badminton Klub den 2. maj 2016.


Referat:

1.Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

          Der var fremmødt 4 medlemmer med stemmeret

2.Valg af dirigent

          Bestyrelsen foreslog Anders Bay, som vælges

3.Bestyrelsen aflægger beretning

          Der henvises til den skriftlige beretning.
          Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4.a. Regnskab for sæsonen 2015 til godkendelse

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, der viser et resultat på ca. 91000kr.
           Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

b. Budget for sæsonen 2016/2017

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2016/2017.

5.Behandling af indkomne forslag

           Ingen indkomne forslag.

6.Valg til bestyrelsen

           Valg af formand:                        Peter Nørgaard Jensen              Ikke på valg
           Valg af næstformand:                Jesper Sørensen                       Villig til genvalg – blev valgt
           Valg af kasserer:                       Ejnar Jessen                             Villig til genvalg – blev valgt
           Valg af sekretær:                       Vakant
           Valg af best. medl.:                    Kim Christiansen                       Ikke på valg
                                                           Johnny Freiheit Nielsen              Ikke på valg


           Bestyrelsen består herefter af:
           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen
           Næstformand:          Jesper Sørensen
           Kasserer:                 Ejnar Jessen
           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen
           VETU-formand:        Kim Christiansen

7.Valg af revisor

           NR Revision genvælges som klubbens revisor

8.Eventuelt

           Ikke noget under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Anders Bay takkede for god ro og orden.