Generalforsamling i Randers Badminton Klub den 8. maj 2017.


Referat:

1.Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

          Der var fremmødt 7 medlemmer med stemmeret

2.Valg af dirigent

          Bestyrelsen foreslog Lene Nørgaard Jensen, som vælges

3.Bestyrelsen aflægger beretning

          Der henvises til den skriftlige beretning.
          Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4.a. Regnskab for sæsonen 2016 til godkendelse

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, der viser et resultat på ca. 72000kr.
           Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

b. Budget for sæsonen 2017/2018

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2017/2018.

5.Behandling af indkomne forslag

           Ingen indkomne forslag.

6.Valg til bestyrelsen

           Valg af formand:                        Peter Nørgaard Jensen              Villig til genvalg – blev valgt
           Valg af næstformand:                Jesper Sørensen                       Ikke på valg
           Valg af kasserer:                       Ejnar Jessen                            Ikke på valg
           Valg af sekretær:                       Lene Nørgaard Jensen               Nyvalgt
           Valg af best. medl.:                    Kim Christiansen                      Villig til genvalg – blev valgt
                                                           Johnny Freiheit Nielsen             Villig til genvalg – blev valgt


           Bestyrelsen består herefter af:
           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen
           Næstformand:          Jesper Sørensen
           Kasserer:                 Ejnar Jessen
           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen
           VETU-formand:        Kim Christiansen
           Sekretær:                Lene Nørgaard Jensen

 

7.Valg af revisor

           NR Revision genvælges som klubbens revisor

8.Eventuelt

           Ikke noget under eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Lene Nørgaard Jensen takkede for god ro og orden.